Welsh Headings Job Openings by Cardiff Council in Cardiff

Job Title Welsh Headings Job Openings Cardiff Cardiff Council
Pub Date 30+ days ago
Company Cardiff Council
Location Cardiff

Cardiff Council Hiring 2020 - Cardiff Council is seeking a new worker to fill Welsh Headings, that will be placed in Cardiff. You will definitely get a better potential customer along with less dangerous life sometime soon. Joining to this firm makes a people able to do the ones aim much easier as well as produce the desire becoming reality.

To produce the company perspective and mission comes on correct Cardiff Council is usually open on fresh placement as October 2020. Everyone who are considering about staffing this particular vacant, please take a part in this Welsh Headings recruitment. If you will be one that might load requirements, you can look at further info about Welsh Headings Job Openings below.

Cardiff Council Jobs 2020

Welsh Headings Job Openings in Cardiff

Am Y Gwasanaeth

Mae cyfle wedi codi o fewn yr Adran Glanhau yng nghyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth ac Amgylchedd y Cyngor ar gyfer Gyrrwr Peiriannau Ysgafn ar y sifft penwythnos, a fydd yn bennaf wedi'i lleoli o Millicent Street yn gweithio yng nghanol y ddinas a’r cyffiniau ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.


Am Y Swydd

Rôl y Gyrrwr Peiriannau Ysgafn yw cynorthwyo â’r gwaith o gynnal safonau glendid uchel ledled Caerdydd. Fel Gyrrwr Peiriannau Ysgafn ar y sifft penwythnos byddwch yn helpu i gyflawni safonau glanhau uchel ledled Caerdydd. Byddwch yn cyflawni unrhyw ddyletswyddau sy’n addas i’r swydd, a fydd yn cynnwys gyrru faniau transit, glanhawyr mecanyddol bach ac unrhyw gerbyd dan 3.5T (caiff hyfforddiant ymgyfarwyddo ei roi os bydd angen). Yn ogystal â gyrru, gall eich rôl gynnwys ysgubo â llaw, codi sbwriel, casglu bagiau, cael gwared ar dipio anghyfreithlon, rheoli dail a gwagio biniau sbwriel ym mhob rhan o'r ddinas.


Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Rhaid bod gennych drwydded yrru â llaw a bod â phrofiad o yrru cerbydau cludo. Dylech allu gweithio ar eich pen eich hun. Dylech allu cyflawni dyletswyddau corfforol y swydd, delio’n bwyllog â'r cyhoedd, a gweithio goramser a sifftiau yn y bore/y prynhawn yn ôl yr angen.

Bydd angen gwybodaeth weithredol o Ddeddf Iechyd a Diogelwch 1974, a sut mae'n cael ei defnyddio yn y gweithle.

Mae'r swydd hon yn un 24 awr dros y penwythnos, 05:00 – 18:00 dydd Sadwrn a dydd Sul.

Dylech allu gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol ac yn ystod yr wythnos pan fo angen.

Mae angen gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd ac mewn amryw leoliadau yn ninas a sir Caerdydd.

Fel aelod rheng flaen o'r staff, bydd yn rhaid i chi gynnal enw da'r Cyngor trwy fabwysiadu ymagwedd broffesiynol a chwrtais.

Cofiwch y gellid gofyn i chi weithio o unrhyw un o'r depos Glanhau ar draws y ddinasBrindley Road, Ffordd Lamby neu Millicent Street.


Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’n rhaid i ymgeiswyr mewnol sy'n dymuno gwneud cais am y swydd ar secondiad gael caniatâd cyn gwneud cais gan ddefnyddio Ffurflen SEC1 (4.C.081). Bydd angen caniatâd gan y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, ar raddfa RhG2 o leiaf, neu gan y Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Sam Thomas, Uwch Oruchwylydd Glanhau, ar 02920 717714.


Job Reference: PLA00066

As one of the leading companies in United Kingdom, Cardiff Council opens variety of opportunities for employees to grow and make them as future leaders of the professional and disciplined. Cardiff Council also gives a dynamic work environment in order to encourage employees to give optimally, and at the same time, you are able to increase new experience and knowledge through the company programs.

If You are fascinated to send an application for Welsh Headings Job Openings Cardiff October 2020 by Cardiff Council, please prepare requirements files and documents immediately. To apply by online, please click the "Apply" button below. If you still do not satisfy with a job recruitment above, you can try to read more jobs list in Cardiff region from another company below.


Related Jobs in Cardiff October 2020

  Trainee Pharmacy Assistant Job Openings

  Well Pharmacy -   Cardiff | Pub date : 19 October 2020

This role maintains a high level of competence to ensure the safe dispensing of medication to customers as well as being the experts that our customers can rely…

  School Receptionist Job Openings

  New Directions Education -   Cardiff | Pub date : 20 October 2020

Dealing with school meals administration, ordering stationery, paying invoices, handling monies, printing and photocopying and managing schools systems like…

  Covid 19 Contact Trace Advisor Job Openings

  Service Care Solutions -   Cardiff | Pub date : 19 October 2020

The role will be making outbound calls to interview individuals where the case has been symptomatic and confirmed as positive for Covid 19.

  ANTI SOCIAL BEHAVIOUR OFFICER Job Openings

  Cardiff Council -   Cardiff | Pub date : 19 October 2020

The main function of the post will be to support Cardiff Council in tackling anti social behaviour across the city for council tenants and leaseholders, by…

  Driver Job Openings

  Leonard Cheshire -   Radyr | Pub date : 20 October 2020

Have a driving licence with no endorsements and previous driving experience. As a Driver with Leonard Cheshire you will be responsible for the driving and…